Adatvédelmi nyilatkozat

1. A szabályzat célja

Az adatvédelmi szabályozás követelményeinek való megfelelés, valamint az egyesület tagjainak és az egyesület rendezvényein (konferenciák, továbbképzések) résztvevőknek, továbbiakban együttesen: Harmadik Személy - önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján:

 • adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala;
 • a tagok tevékenységének nyilvántartása;
 • kitüntetések, elismerések nyilvántartása;
 • kedvezmények, szolgáltatások biztosításához a jogosultságok ellenőrzésének lehetővé tétele;
 • hírlevelek, tájékoztatók küldése a tagok elektronikus vagy postai címére.

2. A szabályzat alapját képező jogszabály

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

3. A szabályzat hatálya kiterjed az egyesület tisztségviselőire, rendes-, tiszteletbeli- és pártoló tagjaira, valamint az Harmadik Személyekre.

4. Az egyesületben a fenti adatok kezeléséért az egyesület elnöke, alelnökei, illetve az általuk kijelölt egyesületi tag a felelős.

5. Az adatkezelő neve:
Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesülete

6. Az adatkezelő székhelyének címe:
1133 Budapest, Ipoly u. 5/E.

7. Elérhetőség:
E-mail: hgye@mail2000.net

8. Az Egyesület honlapokat üzemeltet:

www.hgye.hu
www.gyermeklet.hu
www.hgyoszekcio.hu
A honlapok egyes felületei (jelentkezési lapok, tagoknak szóló tájékoztatás, fórum felület, hírlevélre feliratkozás, e-vezetőségi) előzetes regisztrációhoz kötöttek.
A honnapok ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használnak. A sütik szöveges fájlok, amelyeket böngészési élmény javítására és anonim látogatottságmérésre használunk. A sütik használata letiltható minden böngésző beállításaiban. Az Oké gombra nyomva olvasóink elfogadják az oldal által lerakott sütiket.

9. Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés az egyesületi tagok esetében a tagnyilvántartás, az Harmadik Személyek estében pedig a különböző rendezvényeken, való részvételhez szükséges személyes adatok és rögzítése. Mindezen adatok a tagok és az Harmadik Személyek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján kerülnek rögzítésre.
A kezelt adatok köre egyesületi tagok és Harmadik Személyek esetében:
 • név, születési név;
 • lakcím, irányító szám és/vagy értesítési cím, telefonszám;
 • munkahely címe, irányító száma, telefonszám;
 • vállalkozásának neve, címe, irányító száma;
 • gyermekgyógyászati szakvizsga kelte, száma;
 • orvosi bélyegző száma;
 • e-mail cím.

10. Az adatkezelés célja:
 • az egyesületi tagok személyes adataikkal való azonosíthatósága;
 • a folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás feltételeinek biztosítása;
 • körlevelek, hírlevelek, tájékoztatók, „Hírvivő” című szakmai lap kiküldése;
 • a küldöttek és megyei összekötők adatainak nyilvántartása;
 • továbbképzéseken, rendezvényeken, munkacsoportokban, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezeti egységben való részvétel nyilvántartása;
 • az egyesület által adományozott elismerések nyilvántartása;
 • összesítő statisztikai adatok készítése.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra.

Az Adatkezelő, jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

11. Az adatkezelés időtartama:

Egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig. A tagsági viszony megszűnésének módjairól az egyesület Alapszabálya rendelkezik. Harmadik Személyek esetén az Adatkezelő saját honlapján statisztikai adatként megőrzi az adatokat. Az adatkezelés időtartama az egyesület működésének végéig áll fenn.

12. A személyes adatok törlése, a személyi adatokban bekövetkezett változások bejelentése

Az egyesület tagjai tagságuk megszűnéséig nem kérhetik adataik törlését. A tagság megszűnésekor az Adatkezelő írásban köteles közölni az adott személlyel, hogy adatait a tagnyilvántartásból törölte.

Harmadik Személyek adataik törlési igényét írásban kérhetik az adatkezelőtől, melynek teljesítéséről az Adatkezelő 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni az Harmadik Személyt.

A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése csak az egyesület tagjai számára kötelező a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül napon.

13. Harmadik Személyek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről az Harmadik Személyek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Harmadik Személynek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást igénylő kérelmet e-mailben, a hgye@mail2000.net vagy postai úton a 1133 Budapest, Ipoly u. 5/E. címre kell eljuttatni, amire 15 napon belül választ kap.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

Harmadik Személy jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu

Dr. Póta György
elnök